Nakon sastanaku u Bihaću i Travniku inicijativa „Alijansa za EU integracije“ predstavljena je u još 5 gradova širom Bosne i Hercegovine. Regionalni sastanci održani su u Bijeljini 03.maja, u Foči 04.maja, u Sarajevu 10.maja, u Mostaru 12.maja i u Banja Luci 15.maja.

Bijeljina

Ciljevi ovih sastanaka ostali su isti, a prije svega ostvarena je želja organizatora (ACED i CCI) da u neposrednom kontaktu sa potencijalnim članicama Alijanse predstave ulogu ove inicijative sa akcentom na: a) ujedinjenje različitih subjekata sektora 2 i 3 (OCD, privrednika, medija, aktivista, akademske zajednice, bloggera, i sl.), b) doprinos Alijanse procesu EU integracija na osnovu kapaciteta i kompetencija članica, a radi postizanja što prilagođenijeg procesa prema postojećim potrebama, c) etabliranje nevladinih aktera kao stručnih i kompetentnih partnera vladinim strukturama na putu BiH ka EU.

Banja Luka

Organizatori su i na ovim skupovima poručili kako žele pozicionirati Alijansu za EU integracije kao otvoren i inkluzivni alat nevladinog i poslovnog sektora sa kapacitetom da legitimno i kvalitetno doprinesu pregovaračkom postupku, kako bi dobili što bolje javne politike, te da kao takva Alijansa za EU integracije bude prepoznata od ključnih aktera u BiH kao i Delegacije EU.

Očekivano, brojnija posjećenost regionalnim sastancima zabilježena je u većim centrima – Bijeljini, Sarajevu i Banja Luci.  Sa druge strane, za Alijansu je vrlo bitno da imamo članice iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, tako da ništa manje nisu bili značajni drugi regionalni sastanci.

Sarajevo

Poseban rezultat svih regionalnih sastanaka bilježimo u tome što je preko 90% učesnika pozdravilo ideju, a svojim potpisima potvrdilo interes da u narednim koracima aktivno učestvuju u radu Alijanse za EU integracije.  Svaka od organizacija civilnog društva, firmi, predstavnika medija i drugih imali su priliku da na posebnom formularu označi jedno ili više od 33. pregovaračka poglavlja acquis-a, a time i daju do znanja organizatorima u vezi sa oblasti gdje se bazira njihova ekspertiza i interes za dalji rad.