ALIJANSA

 

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), uz podršku EU Delegacije u BiH kroz TACSO BIH, pokrenuli su inicijativu za kreiranje „Alijanse za EU integracije“ kao strukture sa kapacitetom da doprinese aktivnom učešću aktera koji djeluju izvan javnog sektora (NVO, mediji, poslovna preduzeća, akademska zajednica, nezavisni aktivisti,  itd) u aktuelnim procesima EU integracija u BiH – kako u postojećim aktivnostima u vezi sa EU upitnikom tako i kasnije nakon očekivanog pozitivnog AVIS izvještaja i početka pregovora po pojedinim poglavljima.

AKTIVNOSTI

Pozivaju se organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini, uključujući akademsku zajednicu, eksperte i društvene partnere da iskažu interes za uključivanje u sektorske radne grupe za potrebe planiranja, programiranja i nadzora provedbe akcija-projekata koje se finansiraju iz sredstava pretpristupne pomoći (IPA) Evropske unije.

U Sarajevu, 13. septembra održan je sastanak na kom su učestvovali predstavnici radne grupe 8, koji su odabrali da daju alternativne odgovore na Upitnik Evropske komisije na pitanja koja se bave odgovornošću institucija.

U toku septembra 2017. godine održaće se još dva sastanka radnih grupa Alijanse. Prvi će biti održan u četvrtak, 28. septembra u Sarajevu, u hotelu „Bosnia“.

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, obrazovanje i razvoj (ACED) – su tokom aprila mjeseca pokrenuli kampanju kako bi angažovali nevladine aktere u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine. Preciznije, kroz ovu inicijativu CCI i ACED žele okupiti organizacije civilnog društva, preduzetnike, akademsku zajednicu, medije, aktiviste, blogere idr, da aktivno sudjeluju u “Alijansi za EU integracije”.

Nakon sastanaku u Bihaću i Travniku inicijativa „Alijansa za EU integracije“ predstavljena je u još 5 gradova širom Bosne i Hercegovine. Regionalni sastanci održani su u Bijeljini 03.maja, u Foči 04.maja, u Sarajevu 10.maja, u Mostaru 12.maja i u Banja Luci 15.maja.

Formiranje i rad Radnih grupa (jun, jul)

Na održanim regionalnim sastancima, ali i putem WEB sajta Alijanse za EU integracije („PRIDRUŽI SE“), data je mogućnost uključivanja u rad Radnih grupa, shodno ekspertizi i praktičnom iskustvu ili teoretskom poznavanju određene oblasti.  Cilj je da sa aspekta stručnog znanja i praktičnog poznavanja određenih oblasti okupimo stručnjake u 10 različitih tematskih oblasti – Radnih grupa, a koje će pokriti 29 (od 33 postojećih) poglavlja.  Radne grupe će predvoditi Koordinatori – organizacije stručne iz date oblasti.   Iste će biti uključene u sve faze EU integracija – shodno trenutno-aktuelnom koraku u procesu, ali i pripremnim aktivnostima za korake koje slijede.  Trenutno sada (06/2017) je aktuelno odgovaranje na upitnik dostavljen od strane EK u 12/2016. Do kraja 06/2017 se očekuje da će biti održan jedan sastanak svih Radnih grupa (RG) sa sljedećim ciljevima: 1) Međusobno upoznavanje svih članova RG; 2) Definicija rada u RG: način rada i vremenski okvir; 3) Specifikacija ekspertize i stručnost članova RG shodno poglavljima ili pojedinim oblastima; 4) Sakupljanje postojećih odgovora na Upitnik; 5) Priprema za zajedničku konferenciju.

Sam rad Alijanse je opredijeljen prema produktivnosti i postignućima, radije nego prema administraciji i formalizmu. Zbog toga je predviđeno da svaki član može da predloži određenu temu Koordinatoru Radne grupe radi poboljšanja rada, s time da su Koordinatori svih Radnih grupa dio Programskog Savjeta Alijanse, i s time direktno definišu rad i uspostavljenost iste.

Prvog Krajiškog korpusa 102
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
+387 (0)51 961 370
www.aced.ba

Ludviga Kube 7
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
+387 (0)35 247 741
www.cci.ba
pridruzi.se.alijansi@gmail.com

DONATORI